ബിരുദധാരികൾക്കു ബാങ്കുകളിൽ : അപ്രന്റിസ് അവസരം. അപേക്ഷിക്കുന്ന സംസ്‌ഥാനത്തെ ഔദ്യോഗിക/പ്രാദേശിക ഭാഷയിൽ പ്രാവീണ്യം വേണം. പരിശീലനം ഒരു വർഷം. പ്രായം: 20-28. പട്ടികവിഭാഗം 5, ഒബിസി 3, ഭിന്നശേഷി 10 വർഷം എന്നിങ്ങനെ ഇളവ്. വിധവകൾക്കും വിവാഹമോചിത സ്ത്രീകൾക്കും ഇളവുണ്ട്.

പിഎൻബി: 2700 ഒഴിവ് പഞ്ചാബ് നാഷനൽ ബാങ്കിൽ 2700 അപ്രന്റിസ് ഒഴിവ്. ഈമാസം : 14 വരെ അപേക്ഷിക്കാം.

www.bfsissc.com.

കേരളത്തിൽ 22 ഒഴിവ്; തിരുവന ന്തപുരം (10), എറണാകുളം (7), കോഴിക്കോട് (5). യോഗ്യതയും പ്രായവും 2024 ജൂൺ 30 അടി സ്ഥാനമാക്കി കണക്കാക്കും.

* റ്റൈപ്പൻഡ്: റൂറൽ/സെമി അർബൻ-10,000 രൂപ, അർബൻ- 12,000 രൂപ, മെട്രോ-15,000 രൂപ

തിരഞ്ഞെടുപ്പ്: ഈമാസം 28ന് ഓൺലൈൻ പരീക്ഷ, പ്രാദേശിക ഭാഷാ പരീക്ഷ എന്നിവയുടെ അടി സ്‌ഥാനത്തിൽ. 10 / 12 വരെ പ്രാദേശികഭാഷ പഠിച്ചതിൻ്റെ മാർക്ക് : ഷീറ്റോ സർട്ടിഫിക്കറ്റോ ഹാജരാ ക്കുന്നവർക്ക് ഭാഷാപരീക്ഷയില്ല.

* അപേക്ഷാഫീസ്: 800 രൂപ (പട്ടി കവിഭാഗം, വനിതകൾക്ക് 600 രൂപ, ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കു 400 രൂപ) വിശദവിവരങ്ങൾക്ക്* www.pnbindia.in

യൂക്കോ ബാങ്ക്: 544 ഒഴിവ്

യൂക്കോ ബാങ്കിൽ 544 അപ്രന്റിസ് ഒഴിവ്. കേരളത്തിൽ 9 ഒഴിവ്. ഈമാസം 16 വരെ അപേക്ഷി ക്കാം. https:// nats.education.gov.in. യും പ്രായവും 2024 ജൂലൈ 1 അടി : സ്ഥാനമാക്കി കണക്കാക്കും.

. സ്റ്റൈപ്പൻഡ്: 15,000 രൂപ വിശദവിവരങ്ങൾക്ക്

www.ucobank.com