നാഷനൽ ഹൗസിങ് ബാങ്കിൽ സ്പെഷലിസ്‌റ്റ് ഓഫിസർ വിഭാഗങ്ങളിൽ 48 ഒഴിവ്. ഈമാസം 19 വരെ ഓൺലൈനിൽ അപേക്ഷിക്കാം. www.nhb.org.in റഗുലർ, കരാർ നിയമനം. ജോലിപരിചയമുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. അസിസ്‌റ്റ ൻ്റ് മാനേജർ-ജനറലിസ്‌റ്റ് (18 ഒഴിവ്), പ്രോ ജക്ട് ഫിനാൻസ് ഓഫിസർ (12), സീനി യർ പ്രോജക്‌ട് ഫിനാൻസ് ഓഫിസർ (10) തുടങ്ങിയ തസ്‌തികകളിലാണ് അവസരം.