നേവിയിൽ സെയ് ലറാകാൻ കായികതാരങ്ങളായ സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷ ന്മാർക്കും അവസരം.അവിവാഹിതരായി രിക്കണം. ഡയറക്ട് എൻട്രി പെറ്റി ഓഫി സർ, ഡയറക്ട് എൻ ചീഫ് പെറ്റി ഓഫിസർ തസ്തികക ളിലാണു നിയമനം. അവസാനതീയതി: ജൂലൈ 20.

www.joinindiannavy.gov.in

* കായിക ഇനങ്ങൾ: അത്ലറ്റിക് : സ്, അക്വാട്ടിക്സ്, ബാസ്ക റ്റ്ബോൾ, ബോക്സിങ്, ക്രിക്കറ്റ്, ഇക്വസ്ട്രിയൻ, ഫുട്ബോൾ, ഫെൻസിങ്, ആർട്ടിസ്റ്റിക് ജിംനാസ്റ്റിക്സ‌്,ഹാൻഡ്ബോൾ, ഹോ : ക്കി, കബഡി, വോളിബോൾ, വെയ്റ്റ്ലിഫ്റ്റിങ്, റെസ്ലിങ്, സ്ക്വാഷ്, ഗോൾഫ്, ടെന്നിസ്, കയാക്കിങ് & കനോയിങ്, റോവിങ്, ഷൂട്ടിങ്, സെയ്ലിങ്.

. യോഗ്യത: പ്ലസ് ടു/ തത്തുല്യം. സ്പോർട്‌സ് യോഗ്യതകൾ സംബ : ന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ വെബ്സൈ റ്റിൽ.

* ശാരീരിക യോഗ്യത: ഉയരം- പുരുഷൻ: 157 സെ.മീ; സ്ത്രീ-152 സെ.മീ.

. പ്രായം: 17-25. ജനനം: 1999 നവം ബർ ഒന്ന്- 2007 ഏപ്രിൽ 30.

. ശമ്പളം: പരിശീലനസമയത്ത് 14,600 രൂപ സ്റ്റൈപൻഡ്. തുടർന്ന് വിവിധ ആനുകൂല്യങ്ങളോടെ 15 വർഷത്തെ നിയമനം