* ഇന്ത്യൻ കോസ്റ്റ് ഗാർഡിൽ നാ : വിക് (ജനറൽ ഡ്യൂട്ടി), യാന്ത്രിക് : തസ്തികയിൽ 320 ഒഴിവ്. കേരളം : ഉൾപ്പെടുന്ന വെസ്റ്റ് റീജനിൽ 66 : ഒഴിവുണ്ട്. ജൂലൈ 3 വരെ ഓൺ ലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം.

തസ്തികയും യോഗ്യതയും:

* നാവിക് (ജനറൽ ഡ്യൂട്ടി): മാത് : സ്, ഫിസിക്സ് പഠിച്ച് പ്ലസ് ടു

* യാന്ത്രിക്: പത്താം ക്ലാസ്, ഇല ക്ട്രിക്കൽ/ മെക്കാനിക്കൽ/ ഇലക് ട്രോണിക്സ്/ ടെലികമ്യൂണിക്കേ ഷൻ (റേഡിയോ/പവർ) എൻജിനീ യറിങ്ങിൽ 3-4 വർഷഡിപ്ലോമ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് ടു ജയം, ഇലക്ട്രിക്കൽ/ മെക്കാനിക്കൽ/ ഇലക്ട്രോണിക്സ്/ ടെലികമ്യൂണിക്കേ : ഷൻ (റേഡിയോ/പവർ) എൻജിനീ

യറിങ്ങിൽ 2-3 വർഷ ഡിപ്ലോമ. പ്രായം: 18-22. 2003 മാർച്ച് ഒന്നി

നും 2007 ഫെബ്രുവരി 28നും മധ്യേ (രണ്ടു തീയതിയും ഉൾപ്പെ : ടെ) ജനിച്ചവരാകണം. എസ്‌സി/ എസ്ടി വിഭാഗക്കാർക്ക് അഞ്ചും ഒബിസി വിഭാഗക്കാർക്കു മൂന്നും വർഷം ഇളവുണ്ട്.

. തിരഞ്ഞെടുപ്പ്: കംപ്യൂട്ടർ അധി ഷ്‌ഠിത ഓൺലൈൻ പരീക്ഷ, കാ യികക്ഷമതാ പരിശോധന, വൈദ്യ പരിശോധന, ഡോക്യുമെന്റ് വെരി ഫിക്കേഷൻ മുഖേന.

കായികക്ഷമതാപരീക്ഷയ്ക്ക് ഈ ഇനങ്ങൾ ഉണ്ടാകും-7 മിനി റ്റിൽ 1.6 കി.മീ. ഓട്ടം, 20 സ്ക്വാറ്റ് അപ്സ്, 10 പുഷ് അപ്. വിശദവിവരങ്ങൾക്ക്: https://joinindiancoastguard.cdac.in