കൊച്ചിൻ ഷിപ‌്യാഡ് ലിമിറ്റഡിൽ 34 സേഫ്റ്റി അസിസ്റ്റന്റ് ഒഴിവ്. 3 വർഷ കരാർ നിയമനം. ഈമാസം 11 വരെ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം.

യോഗ്യത: പത്താം ക്ലാസ് ജയം, ഫയർ സേഫ്റ്റിയിൽ ഒരു വർഷ ഡിപ്ലോമ. പൊ തുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ, ഫാക്ടറി, കൺസ്ട്രക്‌ഷൻ കമ്പനി, എൻജിനീയറി ങ് കമ്പനി എന്നിവയിലേതിലെങ്കിലും സേഫ്റ്റി മേഖലയിൽ ഒരു വർഷ പരിശീ ലനമോ ജോലി ചെയ്‌തുള്ള പരിചയമോ നേടിയിരിക്കണം.

പ്രായം: 30 കവിയരുത്. അർഹർക്ക് ഇള ๕.

* ശമ്പളം (1, 2, 3 വർഷങ്ങളിൽ): 23,300, 24,000; 24,800 രൂപ. ഓവർ ടൈം ആനുകൂ ല്യങ്ങളും ഉണ്ടാകും.ഫീസ്: 200 രൂപ. ഓൺലൈനായി അട യ്ക്കണം. പട്ടികവിഭാഗക്കാർക്കു ഫീസി 원

തിരഞ്ഞെടുപ്പ്: ഫിസിക്കൽ ടെസ്‌റ്റ്,

പ്രാക്ടിക്കൽ ടെസ്‌റ്റ് എന്നിവ മുഖേന. ഫിസിക്കൽ ടെസ്റ്റ‌ിന് ഓട്ടം, പുഷ് അപ്സ്

മുതലായവ ഉണ്ടാകും.

www.cochinshipyard.in