ഇന്ത്യൻ നേവിയിൽ അഗ്നിവീർ നിയമനങ്ങൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ ഇന്നുകൂടി അവസരം. എസ്എസ്ആർ, മെട്രിക് റിക്രൂട്മെന്റുകളിലായി അവിവാ ഹിതരായ സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷൻമാർ ക്കുമാണ് അവസരം. 2024 നവംബർ ബാച്ചിലേക്കാണു പ്രവേശനം. https:// agniveernavy.cdac.in m വെബ്സൈറ്റ് വഴി ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം