കേന്ദ്ര പ്രതിരോധ വകു പ്പിൽ ഡിഫൻസ് റിസർ ച് ആൻഡ് ഡവലപ്മെന്റ് ഓർഗനൈ സേഷനു കീഴിൽ കോംബാറ്റ് വെഹി ക്കിൾസ് റിസർച് ആൻഡ് ഡവല പ്മെന്റ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റിൽ 60 ഐടിഐ അപ്രൻ്റിസ് ഒഴിവ്. ഏപ്രിൽ 12നകം അപേക്ഷിക്കണം https://drdo.gov.in

ട്രേഡുകൾ: കാർപെൻ്റർ, കംപ്യൂട്ടർ ഓപ്പറേറ്റർ ആൻഡ് പ്രോഗ്രാമിങ് അസിസ്‌റ്റൻ്റ്, ഡ്രാ ഫ്റ്റ്സ്മാൻ മെക്കാനിക്, ഇലക്ട്രിഷ്യൻ, ഇലക്ട്രോ ണിക്സ്, ഫിറ്റർ, മെഷിനിസ്‌റ്റ്, മെക്കാനിക്, ടർണർ, വെൽഡർ.

. യോഗ്യത: ബന്ധപ്പെട്ട ട്രേഡിൽ എൻസിവിടി അംഗീകൃത ഐടിഐ യോഗ്യത. പ്രായം 18-27. അർഹർക്ക് ഇളവ്. ഒരുവർഷ പരിശീലനം.

സ്‌റ്റൈപൻഡ്-8050 രൂപ. (കംപ്യൂട്ടർ ഓപ്പറേറ്റർ ആൻഡ് പ്രോഗ്രാമിങ് അസിസ്‌റ്റൻ്റ്, കാർപെന്റർ, വെൽഡർ ട്രേഡിൽ 7700 രൂപ)