യുണൈറ്റഡ് ഇന്ത്യ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയിൽ അസിസ്റ്റൻ്റ്. 300 ഒഴിവ്. കേരളത്തിൽ 30 ഒഴിവുക ളുണ്ട്. ജനുവരി 06 വരെ ഓൺലൈനിൽ അപേക്ഷിക്കാം. യോഗ്യത: ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ ബി രുദം, അപേക്ഷിക്കുന്ന സംസ്ഥാനത്തെ പ്രാദേശിക ഭാഷ എഴുതാനും സംസാരിക്കാനും വായിക്കാ നും അറിയണം. ശമ്പളം: 22,405-62,265. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓൺലൈൻ പരീക്ഷയും റീജണൽ ലാം ഗ്വേജ് ടെസ്റ്റും അടിസ്ഥാനമാക്കി. എറണാകുളം, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, കണ്ണൂർ, കോഴിക്കോട്, മലപ്പു റം, പാലക്കാട്, തൃശൂർ, തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം എന്നിവിടങ്ങളിൽ പരീക്ഷാ കേന്ദ്രമുണ്ട്. ഫീസ്:₹ 1000 (അർഹർക്ക് ഇളവ്). ഓൺലൈനായി ഫീസടയ്ക്കണം www.uiic.co.in