നിയമബിരുദധാരികൾക്കു കരസേനയിൽ ഷോർട്ട് സർവീസ് കമ്മീഷൻഡ് ഓഫീസറാകാം. ജെഐജി എൻട്രി സ്കീം 33-ാം ഷോർട്ട് സ ർവീസ് കമ്മീഷൻഡ് (എൻട്രി) ഒക്ടോബർ-2024 കോഴ്സിലാണ് അവസരം. അവിവാഹിതരായ പു രുഷന്മാർക്കും സ്ത്രീകൾക്കും നവംബർ 28 വരെ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം.ജഡ്ജ്, അഡ്വ ക്കറ്റ് ജനറൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ലഫ്റ്റനന്റ് റാങ്കി ലായിരിക്കും നിയമനം ഒഴിവ്. 8 പുരുഷൻ 4, സ്ത്രീ-4). പ്രായം: 2024 ജൂലൈ ഒന്നിന് 21-27. യോഗ്യത: 55 ശതമാനം മാർക്കോടെ എൽഎൽ ബി ബിരുദം (3 വർഷം,5 വർഷം). അപേക്ഷകർ ബാർ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ/സ്റ്റേറ്റ് രജിസ്ട്രേ ഷനു യോഗ്യത നേടിയിരിക്കണം. ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നവരെ എസ്എസ്ബി ഇൻറർവ്യൂവി നു ക്ഷണിക്കും. രണ്ടു ഘട്ടങ്ങളായാണു തെര ഞെഞ്ഞെടുപ്പ്. ചെന്നൈ ഓഫീസേഴ്സ് ട്രെയിനിംഗ് അക്കാദമിയിൽ 49 ആഴ്ച പരിശീലനം,

www.joinindianarmy.nic.in