🔵ഗൾഫിൽ ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഈ സുവർണ്ണാവസരം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക.

ഒഴിവുകളുള്ള പോസ്റ്റുകൾ;
🔹ഓപ്പറേറ്റർ
🔹ടെക്നിഷ്യൻ
🔹സെയിൽസ്മാൻ
🔹ഇളക്ട്രിഷ്യൻ
🔹മെക്കാനിക്ക്
🔹പാക്കേജിങ്

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാനും താഴെ കാണുന്ന ലിങ്ക് പരിശോധിക്കുക
👇🏻
http://bit.ly/SADAFCO-Careers

http://bit.ly/SADAFCO-Careers

http://bit.ly/SADAFCO-Careers