ക്ഷീരോത്പാദക ക്ഷമതയുള്ള നല്ലയിനം നാടൻ പശുക്കളെ വളർത്താൻ താത്പര്യപര്യമുള്ള ക്ഷീരകർഷകർക്കയി സുഭിക്ഷ കേരളം പദ്ധതിയിൽ ക്ഷീരവികസന വകുപ്പ് MSDP അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.

ഗിർ, സഹിവാൾ, വെച്ചൂർ, സിന്ധി തുടങ്ങിയ നാടൻ പശുക്കളെ ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം വാങ്ങാം.മൂന്നുവർഷത്തേക്ക് പശുവിനെ ഇൻഷ്വർ ചെയ്യുകയും പദ്ധതി തുടരുകയും വേണം, ആ നിലയ്ക്ക് ഒരു കരാറിൽ ഏർപ്പെടുകയും വേണം. തൊഴുത്ത് ഉൾപ്പെടയുള്ള ഭൌതിക സൌകര്യങ്ങൾ ഗുണഭോക്താവി ഒരുക്കി, പശുവിനേയും വാങ്ങിയതിനുശേഷം ആയിരിക്കും ധനസഹായം അനുവദിക്കുന്നത്. പരമാവധി ധനസഹായം 36500/- വരെ ലഭിക്കും.
രജിസ്റ്റ്രേഷൻ ഫീസ്: 170/-
അപേക്ഷഫോം:https://drive.google.com/file/d/1BhmPEMCI7qyrMGmihgVlaz3fdAyROtBl/view?usp=sharing ഈ ലിങ്കിൽ ലഭിക്കും.

അപേക്ഷയോടൊപ്പം ഫോട്ടോപതിച്ച തിരിച്ചറിയൽ കാർഡിന്റെ പകർപ്പ്, തന്നാണ്ട് കരം അടവ് രസീതിന്റെ പകർപ്പ്, ബാങ്ക് പാസ് ബുക്കിന്റെ പകർപ്പ് എന്നിവ നൽകണം.