സഭയുടെ സ്വത്തിന്റെ അവകാശി മെത്രാനോ വിശ്വാസികളോ അതോ മാര്‍പ്പാപ്പയോ?